Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy Verklaring VeerKracht voor je kind

 VeerKracht voor je kind, gevestigd aan Varenstraat 73, 3765 WK Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacybeleid. Ik ga zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring vertel ik je precies wat ik met jouw gegevens doe.

Contactgegevens:

www.veerkrachtvoorjekind.nl
Vera Hagen
Varenstraat 73
3765 WK Soest
0627148466

kvk: 66798094

Vera Hagen is de Functionaris Gegevensbescherming van VeerKracht voor je kind.
Zij is te bereiken via vera@veerkrachtvoorjekind.nl

 Persoonsgegevens die ik verwerk

VeerKracht voor je kind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
VeerKracht voor je kind verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Voor de workshops en/of trainingen waarvoor u zich inschrijft:

Hiervoor maak ik aparte evaluatieformulieren en toestemmingsformulieren waarbij ik vraag om uw mailadres en NAW gegevens. Ik vraag u om toestemming te geven of ik foto’s mag plaatsen van u en uw kind op social media, de website of voor online trainingen.

– Voor klanten voor de praktijk voor ouder en kindercoaching:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vera@veerkrachtvoorjekind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
VeerKracht voor je kind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
Voor workshops en trainingen:

– Het beoordelen of u in aanmerking komt om deel te kunnen nemen aan een workshop of training.

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Voor ouders voor de praktijk voor ouder- en kindercoaching:

– Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
VeerKracht voor je kind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.
VeerKracht voor je kind gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Je gegevens worden opgeslagen in:  Active Campaign voor het uitvoeren van e-mailmarketing activiteiten zoals automatische mails en e-mailnieuwsbrieven;

Ben je een klant dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Moneybird.

Sohosted is mijn websitebeheerder met deze partij heb ik tevens een verwerkerssovereenkomst gesloten.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
VeerKracht voor je kind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Cliënten in de praktijk voor ouder- en kindercoaching, 15 jaar
Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.
Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding wordt u van alle lijsten verwijderd. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
VeerKracht voor je kind verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld mijn Boekhouder en Virtuele assistent, active campaign en webhosting (sohosted).
VeerKracht voor je kind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
VeerKracht voor je kind gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VeerKracht voor je kind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vera@veerkrachtvoorjekind.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VeerKracht voor je kind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

VeerKracht voor je kind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
SSL certificaat: ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vera@veerkrachtvoorjekind.nl

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen.
Ik zal deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.